Privacyverklaring Zoutberg & Zoutberg Advocaten

Zoutberg & Zoutberg Advocaten respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna te noemen: AVG). In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Zoutberg & Zoutberg Advocaten verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden (als bedoeld in artikel 6 van de AVG): a. wettelijke verplichting b. uitvoering van een overeenkomst c. verkregen toestemming van betrokkene(n) d. gerechtvaardigd belang

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens omtrent een persoon. Ook gegevens die indirect iets zeggen over de identiteit van een persoon, worden aangemerkt als persoonsgegevens. Zoutberg & Zoutberg Advocaten verwerkt de volgende persoonsgegevens: • handelsnaam (eenmanszaak/vof) • uw volledige voor- en achternaam • adres • KvK-nummer (eenmanszaak/vof) • woonplaats • telefoonnummer • mobiel telefoonnummer • e-mailadres • BSN-nummer (optioneel: gefinancierde rechtsbijstand) • geboortedatum (optioneel: gefinancierde rechtsbijstand)

Indien jij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dienen wij ook over informatie te beschikken over jouw eventuele partner en leefsituatie.

Zoutberg & Zoutberg Advocaten heeft bovenstaande gegevens van jouzelf verkregen of vanuit de openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere openbare bronnen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Zoutberg & Zoutberg Advocaten verwerkt bovenstaande persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: a. het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst van opdracht en het voeren van (gerechtelijke) procedures b. innen van declaraties c. advisering, bemiddeling en verwijzing d. voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen e. marketing-en communicatie activiteiten f. werving en selectie

Delen van persoonsgegevens met derden

Zoutberg & Zoutberg Advocaten deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Zoutberg & Zoutberg Advocaten, maar ook het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan Zoutberg & Zoutberg Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Zoutberg & Zoutberg Advocaten jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij gehouden is tot naleving van de AVG. Door Zoutberg & Zoutberg Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Zoutberg & Zoutberg Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Zoutberg & Zoutberg Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten

Onder de AVG beschik jij over een aantal rechten betreffende jouw persoonsgegevens: a. recht op informatie b. recht op inzage c. recht op rectificatie d. recht op verzet e. recht op overdracht f. recht op vergetelheid g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken

Indien jij jouw privacy rechten wil uitoefenen kan je een e-mail zenden aan info@zzadvocaten.nl onder vermelding van uitoefenen privacy rechten. Teneinde zeker te weten dat wij persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij jou ter verificatie een kopie over te leggen van jouw identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens. Je ontvangt binnen twee weken na ontvangst van jouw verzoek nader bericht.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Zoutberg & Zoutberg Advocaten aan jouw verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Indien je een klacht hebt over ons privacy beleid, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de volgende website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gebruik social media

Op de website van Zoutberg & Zoutberg Advocaten zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Zoutberg & Zoutberg Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via derde partijen. Het gebruik van die media is voor jouw eigen risico.

Statistieken en cookies

Zoutberg & Zoutberg Advocaten maakt alleen gebruik van cookies die helpen bij het analyseren en verbeteren van de website www.zzadvocaten.nl. Hierbij worden jouw persoonsgegevens niet verwerkt.

Wijziging privacyverklaring

Zoutberg & Zoutberg Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Vragen & contact

Is een en ander niet duidelijk of heb je vragen? Wij zijn bereikbaar op 036-8450136 of via info@zzadvocaten.nl.

Deze privacy verklaring is op d.d. 25 mei 2018 vastgesteld.