Artikel 1 Zoutberg & Zoutberg Advocaten

Zoutberg & Zoutberg Advocaten is een kostenmaatschap opgericht naar Nederlands recht. Zoutberg & Zoutberg advocaten is gevestigd aan Randstad 22 139, 1316 BW Almere. Zoutberg & Zoutberg Advocaten is geregistreerd bij het Nederlandse Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 71675566, (hierna te noemen: Opdrachtnemer).

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Opdrachtnemer worden gesloten. Afwijkende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

a. Opdrachtnemer zal de opdracht persoonlijk uitvoeren, met dien verstande dat onderdelen van de werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid en toezicht van Opdrachtnemer kunnen worden uitgevoerd door één van zijn of haar kantoorgenoten. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Opdrachtnemer zich alleen door het belang van Opdrachtgever laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

b. Indien Opdrachtnemer het verantwoord of wenselijk acht, om zich bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden door anderen (deurwaarder uitgezonderd) te laten bijstaan, dan zal Opdrachtnemer dat niet doen dan na verkregen toestemming van Opdrachtgever.

c. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in elk geval schriftelijk of per e-mail op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak.

Artikel 4 Opzeggen van de opdracht

a. Opdrachtgever kan de opdracht steeds opzeggen.

b. Opdrachtnemer kan de overeenkomst niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen en tenzij Opdrachtnemer op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de wensen van de Opdrachtgever uit te voeren.

c. In geen van beide gevallen bestaat aanspraak op restitutie van de door Opdrachtgever betaalde honoraria.

Artikel 5 Financiële voorwaarden

a. Tijdens een intakegesprek tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal worden besproken of Opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien Opdrachtgever niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand gelden lid b en c.

b. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Opdrachtnemer van tijd tot tijd wordt vastgesteld. Bij het aangaan van de opdracht wordt van de op dat moment geldende tarieven opgave gedaan. Jaarlijks met ingang van 1 januari wordt het tarief in lopende zaken verhoogd met het CBS-prijsindexcijfer voor de advocatuur, met een minimum van 2% afgerond op de hele euro.

c. De kantoorkosten bedragen 5% en worden in meerdering gebracht op het
honorarium.

d. Opdrachtnemer streeft ernaar om maandelijkse de door haar gemaakte uren te declareren.

e. De verschotten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, etc., zullen aan Opdrachtgever worden doorbelast zodra deze verschotten aan Opdrachtnemer in rekening zijn gebracht, dan wel door Opdrachtnemer zijn ontstaan.

f. De declaraties dienen binnen veertien dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Indien Opdrachtgever de declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van Opdrachtgever.

g. Voor Opdrachtgever ontvangen derdengelden kunnen worden aangewend ter voldoening van een niet binnen redelijke tijd betwiste openstaande declaratie.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

b. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot één maal het door Opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 5.000,-.

Artikel 7 Identificatieplicht

a. Op grond van wet- en regelgeving is Opdrachtnemer verplicht om opdrachtgevers te identificeren en in bepaalde gevallen een nader cliëntenonderzoek te doen. Als Opdrachtgever dient u de daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

b. Opdrachtnemer is onder omstandigheden verplicht om een (voorgenomen) transacties die als ongebruikelijk moet worden aangemerkt te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL).

Artikel 8 Bewaartermijn

Na afloop van de zaak wordt het dossier van Opdrachtgever gearchiveerd, tenzij anders vermeld worden de dossiers na 5 jaar vernietigd.

Artikel 9 Klachtenregeling en toepasselijk recht

a. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling, welke staat vermeld op de website www.zzadvocaten.nl. Deze procedure houdt in dat Opdrachtgever zijn klacht eerst kenbaar maakt aan Opdrachtnemer. Slaagt Opdrachtnemer er niet in de klacht te verhelpen dan kan Opdrachtgever de klacht voorleggen aan de interne klachtenbehandelaar.

b. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de opdracht, inclusief alle declaratie-geschillen worden beslecht door de rechtbank te Midden-Nederland.

c. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.